Financieel

Oninbare vorderingen

Tot 1 januari 2017 kon een ondernemer btw van oninbare facturen terugvragen bij de Belastingdienst door middel van het doen van een teruggaafverzoek. De regeling is echter veranderd. Het tijdstip van terugvragen is nu bepaald op een jaar na het verstrijken van de uiterste betaaldatum.

Hebt u vorderingen waarvan de uiterste betaaldatum vóór 1 januari 2017 lag, dan worden deze op 1 januari 2018 als oninbaar aangemerkt.

Een niet betalende afnemer. U hebt er als ondernemer vast wel eens mee te maken gehad. U levert als groothandel vis, laten we zeggen een partij yellowfin tonijn, aan een restaurant. U verstrekt een factuur met btw en vermeldt op de factuur een uiterste betaaldatum. Op een gegeven moment is de betalingstermijn ruim verstreken en bij navraag blijkt het restaurant in financiële moeilijkheden te verkeren. De betaling van de factuur zal naar verwachting niet op korte termijn of helemaal niet voldaan kunnen worden. Als ondernemer bent u, als u niet voldoet aan de voorwaarden voor toepassing van het kasstelsel, verplicht om de op de factuur vermelde btw op aangifte af te dragen. Als later blijkt dat de vordering oninbaar is, dan wilt u graag de afgedragen btw terugvragen.

Tot 1 januari 2017 kon een ondernemer deze btw terugvragen bij de Belastingdienst door middel van het doen van een teruggaafverzoek. Dit teruggaafverzoek moest schriftelijk worden ingediend. Hierbij moest de ondernemer aannemelijk maken, dat de debiteur niet zou betalen. Dat was vaak een discussiepunt met de belastingdienst. In gevallen buiten faillissement van de debiteur om bleek dit lastig aan te tonen. Ondernemers ervoeren deze wijze van handelen als omslachtig. Daarom is per 1 januari 2017 deze regeling aangepast waardoor de terugvraag een stuk eenvoudiger is geworden.

Wat is er veranderd?

De wijzigingen zijn vastgelegd in artikel 29 van de wet op de omzetbelasting 1968. Belangrijkste wijzigingen zijn het moment van terugvragen en de manier waarop dit gedaan dient te worden. Het verzoek om teruggaaf kan nu plaatsvinden via de reguliere btw-aangifte. De ondernemer hoeft niet meer aan te tonen, dat de debiteur niet meer zal betalen. Het tijdstip van terugvragen is nu bepaald op een jaar na het verstrijken van de uiterste betaaldatum. Als geen betalingstermijn is vastgelegd, dan geldt de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur door uw klant.

Er dient wel onderscheid gemaakt te worden naar vorderingen die voor 1 januari 2017 nog niet oninbaar zijn en vorderingen met een uiterste betaaldatum ná 1 januari  2017. Voor eerstgenoemde gevallen begint de termijn van één jaar pas te lopen op 1 januari 2017. Deze vordering wordt dus op 1 januari 2018 als oninbaar aangemerkt voor zover de vordering op die datum nog niet is ontvangen.

Hoe krijg ik nu mijn geld terug?

Hebt u vorderingen die (deels) nog niet betaald zijn en waarvan de uiterste betaaldatum vóór 1 januari 2017 lag? Dan worden deze vorderingen op 1 januari 2018 als oninbaar aangemerkt. De btw over deze oninbare vorderingen dient u terug te vragen in uw eerste btw-aangifte van 2018. Uiteraard naar rato van het gedeelte van de vordering dat nog niet ontvangen is. Vul het bedrag dat u terugvraagt in als negatieve omzet en negatieve btw bij vraag 1 a of vraag 1 b van die aangifte. Hebt u oninbare vorderingen met een uiterste betaaldatum ná 1 januari 2017 en wilt u de btw daarover terugvragen vanaf 1 januari 2018, dan vraagt u de btw op dezelfde manier terug in uw aangifte over het tijdvak waarin duidelijk is dat uw klant u niet meer zal betalen. Of uiterlijk 1 jaar na de uiterste betaaldatum.

Betaalt een klant later toch nog (voor een deel) uw factuur? Dan geeft u dit in uw eerstvolgende btw-aangifte bij vraag 1 a of 1 b weer aan als nog af te dragen btw. Let op! Wordt de vordering betaald door een ander dan de ondernemer of wordt de vordering (deels) prijsgegeven, dan geldt er geen recht op teruggaaf (voor dat deel). Voor overgedragen vorderingen dient nog wel een verzoek bij de inspecteur te worden ingediend.

Deel dit artikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *