Wetgeving

Gewijzigde Arbowet per 1 juli 2018

Wetgeving

Op 1 juli 2018 was de overgangsperiode van de op 1 juli 2017 ingevoerde Arbowet afgelopen. Dat betekent dat werkgevers en Arbodiensten vanaf dat moment volledig dienen te voldoen aan de nieuwe bepalingen uit de Arbowet. Voldoet u als werkgever aan de nieuwe eisen?

De nieuwe Arbowet zet vooral in op preventie van ziekteverzuim op de werkvloer. Om dat doel te bereiken, is er een aantal verplichtingen ingevoerd die aan de ene kant meer bevoegdheden toekennen aan de bedrijfsartsen en anderzijds meer verplichtingen neerleggen bij de werkgevers om actiever ziekte van het personeel te voorkomen. Onderstaand de belangrijkste verplichtingen voor u, als werkgever.

Verplichtingen

Allereerst is er in de Arbowet een verplichting ingevoerd voor het hanteren van een basiscontract tussen werkgevers en Arbodiensten. In dit basiscontract zijn minimumeisen opgenomen die door de wet zijn gesteld aan de – veelal inhoudelijk sterk verschillende – contracten tussen Arbodiensten en werkgevers.
Naast de invoering van de verplichting tot het hanteren van het basiscontract zijn de werkzaamheden en bevoegdheden van de bedrijfsarts uitgebreid. Zo heeft de bedrijfsarts per 1 juli de bevoegdheid om bij bedrijven op de werkvloer te kijken en dient hij de werkgevers te informeren en adviseren over het toepassen van maatregelen ter bevordering van een veilige en gezonde werkomgeving. Daarnaast wordt van de bedrijfsarts verwacht dat hij bij ziekteverzuimbegeleiding ook de werkgevers adviseert in plaats van alleen het verlenen van bijstand tijdens ziekte.

Bedrijfsarts bezoeken

Per 1 juli 2018 dienen werkgevers tevens hun werknemers in de gelegenheid te stellen om op eigen verzoek de bedrijfsarts te bezoeken, bijvoorbeeld op een spreekuur. Dat kan ook in gevallen waarin een werknemer zich nog niet heeft ziekgemeld of al klachten ervaart. Bij ziekmelding kunnen werknemers sinds de invoering van de wet bovendien een second opinion aanvragen bij een andere externe bedrijfsarts, indien zij het niet eens zijn met de bevindingen van de eigen bedrijfsarts. De second opinion dient door de werkgever te worden betaald.

Preventiemedewerker

Op de bedrijfsarts rust ook de nieuwe verplichting om nauw samen te werken met de Ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging en met de preventiemedewerker. De betreffende Arbodienst riskeert een boete als deze verplichting niet wordt nageleefd. De rol van de preventiemedewerker zal daardoor worden versterkt. Elke onderneming dient minimaal één werknemer aan te wijzen die als preventiemedewerker fungeert. De preventiemedewerker heeft als taak te adviseren aan en samen te werken met de bedrijfsarts en Arbodienst. De benoeming van de preventiemedewerker dient vanaf 1 juli 2018 plaats te vinden na instemming van de Ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.

Riskeer geen boete!

De inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bevoegdheid om – zonder voorafgaande aankondiging – te controleren binnen ondernemingen om te bezien of de Arbowet correct wordt nageleefd. Aan de zijde van de werkgevers bestaat de verplichting om medewerking aan deze controles te verlenen. Indien werkgevers en Arbodiensten niet voldoen aan de vernieuwde Arbowet, riskeren zij boetes variërend van € 340 tot € 1.500 per overtreding. Het is dus van belang om te controleren of uw onderneming voldoet aan de vereisten gesteld in de nieuwe Arbowet.

Smit & Smit AdvocatenSmit en Smit Advocaten
Bezoekadres: Prins Bernhardlaan 16, 1131 CH Volendam
Postadres: Postbus 108, 130 AC Volendam
Mr. C.M. (Kees) Smit
Tel. +31 (0)6 20 13 86 69
Mr. J.J.M. (Jack) Smit
Tel. +31 (0)6 20 14 24 49
www.smitensmitadvocaten.nl
info@smitensmitadvocaten.nl
Deel dit artikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *