Financieel

Fair share

Financieel

De afgelopen jaren is mede onder invloed van de financiële crisis een negatieve publieke opinie ontstaan over constructies waarbij grote bedrijven zoals Apple en Starbucks verschillen in nationale fiscale wetgeving gebruikten om zo min mogelijk belasting te betalen. Werden deze fiscale constructies in het verleden geprezen om hun slimheid, de heersende opvatting is nu dat iedereen zijn of haar steentje moet bijdragen, de fair share gedachte.

In dit artikel gaan we in op de maatregelen die in Europees verband genomen zijn. Deze kunnen ook de visserij- en visverwerkende sector raken.

Mandatory Disclosure

Op grond van het voorstel zullen intermediairs zoals belastingadviseurs, notarissen en advocaten verplicht worden om potentieel fiscaal agressieve structuren met een grensoverschrijdend element te melden bij de belastingdienst. Het voorstel tot invoering van de Mandatory Disclosure EU-richtlijn werd in mei 2018 aangenomen. Het heeft de nodige onrust veroorzaakt, want alhoewel de meldingsplicht ingaat per 1 juli 2020 met een eerste rapportagedatum van 31 augustus 2020 geldt er vanaf de publicatiedatum van de richtlijn al de plicht voor intermediairs om te gaan bijhouden welke structuren zij vanaf die datum moeten gaan melden.

Lastenverzwaring

Deze richtlijn betekent een behoorlijke administratieve lastenverzwaring voor intermediairs. Bij ieder advies met een grensoverschrijdend element zullen zij moeten nagaan of er sprake is van een potentieel fiscaal agressieve structuur. Er is bewust geen definitie gegeven wat hieronder verstaan moet worden. Men heeft ervoor gekozen om te werken met een ‘belangrijkste voordeel toets’ en met wezenskenmerken. In lange lijsten zijn eigenschappen of kenmerken te vinden van grensoverschrijdende constructies, die als indicatie gelden van een mogelijk risico op belastingontwijking. Ze zijn bewust abstract en ruim geformuleerd.

Bij wat er gemeld moet worden kan gedacht worden aan NAW-gegevens, de inhoud van de constructie, de waarde van de constructie etc. De sanctie op niet-melden is nog niet bekend, maar deze zal wel dermate hoog zijn, dat het een afschrikwekkend effect zal hebben.

ATAD I en II

ATAD (Anti Tax Avoidance Directive) behelst een Europese richtlijn, die lidstaten voorschrijft om een vijftal maatregelen te nemen tegen belastingontwijking. Naast een algemene antimisbruikbepaling en een regeling voor exitheffingen is de belangrijkste maatregel een beperking van de aftrekbaarheid van rente in te voeren, die de netto rentekosten van schulden in aftrek toelaat tot 30 procent van de EBITDA van de belastingplichtige. EBITDA staat voor inkomsten voor aftrek van interest, belastingen, afschrijvingen op activa en afschrijvingen op leningen en goodwill.

Er geldt overigens wel een drempel van € 1.000.000, dus deze regeling treft met name de grotere concerns.

CCCTB

Verder zijn er plannen om een gezamenlijke heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting in te voeren op Europees niveau, de Common Consolidated Corporate Tax Base. Deze zou een oplossing kunnen bieden rond de problematiek van verrekenprijzen. U ziet het, vanuit Brussel wordt van alles bedacht en de ene afkorting is nog mooier dan de andere. Aan de ene kant is het goed als misbruik wordt tegengegaan. Aan de andere kant levert het een aanzienlijke administratieve lastenverzwaring op.

Gerrit van den Berg
Profinis Accountants en Adviseurs
Postbus 110, 8320 AC URK
Tel. 0527 681 726
www.profinis.nl

Lees alle financiële columns van Profinis Accountants en Adviseurs in ons dossier!

Deel dit artikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *