Belastingplan 2020

Profinis_Gerrit van den Berg

Prinsjesdag 2019 ligt al een poosje achter ons. Vast onderdeel daarbij is altijd het Belastingplan voor het komende jaar. Een globaal overzicht van de meest in het oog springende voorgestelde wijzigingen.

Daling marginale belastingdruk werkenden

Door de vele inkomensafhankelijke regelingen, zoals toeslagen en heffingskortingen in relatie tot de persoonlijke situatie kan het voorkomen, dat voor iedere extra verdiende euro een belastingdruk ontstaat van meer dan 100 procent! Voor een werknemer is dat niet bepaald een stimulans om meer te gaan werken. Door invoering van het tweeschijvenstelsel in 2020 en het verhogen van heffingskortingen gaan werkenden er over het algemeen op vooruit.

Beperking aftrekposten

Nu is het zo dat aftrekposten in de inkomstenbelasting in mindering komen op de top van het inkomen. Vanaf 2020 verandert dit door dit in drie jaar te beperken tot het eerste schijftarief van 37,05 procent. Dit gaat gelden voor de ondernemersfaciliteiten (zelfstandigenen startersaftrek, S&O aftrek, meewerkaftrek, stakingsaftrek), voor de mkb-winstvrijstelling en tbs-vrijstelling bij positieve resultaten. Voor de eigenwoning-renteaftrek was de laatste jaren al een verlaging ingezet, maar dit gaat vanaf 2020 met 3 procent-punt per jaar versneld worden doorgevoerd.

Ook voor de persoonsgebonden aftrek zoals alimentatie, zorgkosten en giften gaat dit gelden, maar nog niet voor de toevoeging aan de fiscale oudedagsreserve en de lijfrente- en AOV-premieaftrek. Met betrekking tot de zelfstandigenaftrek zal er een afbouw plaats vinden met € 250 per jaar tot € 5.000 in 2028.

Ontwikkelingen vennootschapsbelasting

Het hoge tarief geldt voor belaste bedragen boven € 200.000. Verlaging van dit tarief is opnieuw uitgesteld. Dit blijft in ieder geval nog tot en met 2020 25 procent. Het lage tarief daalt wel van 16,5 procent in 2020 tot 15 procent in 2021. Dit maakt het opnieuw beoordelen van bestaande fiscale eenheden tot een aandachtspunt. Het voordeeltje van de betalingskorting bij tijdige betaling van de voorlopige aanslag wordt afgeschaft. Europese richtlijnen m.b.t. anti-belastingontwijking en het moeten melden van grensoverschrijdende constructies gaan zorgen voor zwaardere administratieve lasten voor internationaal opererende ondernemingen.

Aanpassing heffing box 3

In het voorgestelde systeem vanaf 2022 blijft men werken met fictieve rendementen voor spaargeld en overige bezittingen, maar wordt er wel gekeken hoe het vermogen werkelijk verdeeld is. Hoeveel daarvan is spaargeld en hoeveel daarvan zijn de overige box 3- bezittingen? Voor spaargeld gaat een laag fictief rendement gelden. Over de overige box 3-bezittingen zal dat juist een stuk hoger zijn. Een verschil van ruim 5 procent! Box 3-schulden worden in het nieuwe plan niet van de bezittingen afgehaald, maar beperkt tot aftrek van ongeveer 3 procent rente over die schuld. Als het box 3-inkomen hoger is dan € 400, dan wordt het meerdere belast tegen een tarief van 33 procent. Maatregelen tegen het rond de peildatum schuiven tussen de verschillende categorieën is bij voorbaat al aangekondigd.

ProfinisGerrit van den Berg
Profinis Accountants en Adviseurs
Postbus 110, 8320 AC URK
Tel. 0527 681 726
www.profinis.nl

Dossiers
Lees ook
Eindejaarstips

Eindejaarstips

Het einde van het jaar nadert. In dit artikel bespreek ik enkele tips voor ondernemers om tijdig fiscale maatregelen te treffen, die voordelig kunnen uitpakken.

Pensioen in eigen beheer

Pensioen in eigen beheer

Sinds 1 juli 2017 is het opbouwen van een pensioen voor de dga in eigen beheer (PEB) niet meer mogelijk. Er zijn alternatieven om geld voor de oude dag achter de hand te hebben of negatieve effecten van te weinig pensioen op te kunnen vangen. Hieronder worden ze besproken.

Personenvennootschappen

Personenvennootschappen

De huidige wetgeving rond de personenvennootschappen (maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap) is al 200 jaar oud. Twee vorige pogingen tot aanpassing hebben het niet gehaald. Het lijkt erop dat dit wetsvoorstel wel kans van slagen maakt. Volgens het Ministerie van Justitie en Veiligheid is het onder de huidige wetgeving te...