Ingrijpende veranderingen Noordzee door windparken

windparken Noordzee

De grootschalige bouw van windparken zorgt voor ingrijpende gevolgen voor zowel de natuur als voor de ruimtelijke ordening op de Noordzee. Kwetsbare diersoorten komen hierdoor verder onder druk te staan. Tegelijkertijd bieden windparken op zee kansen om, naast duurzame energie, positief bij te dragen aan de onderwaternatuur. Dit blijkt uit een vandaag (26 oktober) verschenen rapport van Stichting De Noordzee, waarin dringend advies wordt gedaan voor uitgebreid onderzoek.

Risico’s voor de Noordzee

De bouw, het gebruik en de ontmanteling van windturbines op de Noordzee zorgen vanzelfsprekend voor fysieke veranderingen. Vogels en vleermuizen kunnen in aanvaring komen met de turbines en hun habitat verliezen. Ook worden bijvoorbeeld zeezoogdieren, vissen en vislarven ernstig gehinderd tijdens de bouw, vanwege het geluid dat vrijkomt bij het heien.

Zo laat onderzoek zien dat maatregelen noodzakelijk zijn om het effect van het onderwatergeluid door de bouw van de tot 2023 geplande windparken op bruinvissen binnen aanvaardbare grenzen te houden. Het zou kunnen dat de Noordzee in 2050 voor 20 procent uit windparken bestaat. De enorme schaal waarop windparken worden ontwikkeld, zorgt er voor dat de ecologische gevolgen op langere termijn moeilijk te voorspellen zijn.

Terugkeer van natuur

Naast risico’s bieden de nieuwe windparken ook kansen. Doordat het is verboden om over de bodem vissen na de bouw, is er ruimte voor de ontwikkeling van de zeebodem en -fauna. Op het harde substraat van de turbines kunnen zich allerlei soorten vestigen. Door natuurherstel in de windparken te stimuleren, kunnen in de Noordzee bijvoorbeeld oesterriffen ontstaan die eerder op grote schaal zijn verdwenen.

Meer onderzoek

Er zijn echter nog veel vragen te beantwoorden voor een ecologisch verantwoord gebruik van windenergie, en de herinrichting van de Noordzee die daarmee gepaard gaat. Sommige hebben betrekking op de langetermijneffecten van grootschalige windparken, zoals effecten op windpatronen en zeestromingen. Andere kwesties zijn veel acuter en gaan over de bescherming van soorten die nu al onder druk staan.

Integraal beleid is noodzakelijk om deze snelle ontwikkelingen op de Noordzee in goede banen te leiden. Daarvoor moeten tijd en middelen geïnvesteerd worden in kennis en onderzoek. Dit rapport wordt daarom ook aangeboden aan de Tweede Kamercommissies Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Economische Zaken en Klimaat.

Meer weten over de gevolgen van de windparken voor de visserij? Lees dan de columns Windenergie en Energie en de toekomst van de visserij van Johan Nooitgedagt.

Lees ook
Stichting de Noordzee plaatst kunstwerk van afval MSC Zoe

Stichting de Noordzee plaatst kunstwerk van afval MSC Zoe

Het is één jaar geleden dat de containerramp met MSC Zoe plaatsvond. 342 containers sloegen overboord in de Noordzee. De stranden lagen bezaaid met stoelen, manden, speelgoed, kleding en verpakkingsmateriaal. Stichting De Noordzee liet een kunstwerk maken van het aangespoelde afval. Op 2 januari werd het kunstwerk door burgemeester Bert Wassink onthuld...

Economische groei

Economische groei

Wanneer je de kranten en andere media regelmatig leest dan bekruipt het gevoel dat we vlak voor het moment staan dat we de funeste gevolgen gaan voelen van klimaatverandering, ontbossing, overbemesting en overbevissing. Dit alles als gevolg van de economische groei en de eeuwige drang om tot schaalvergroting te komen.

Meer Noordzeevis met MSC duurzaamheidslabel

Meer Noordzeevis met MSC duurzaamheidslabel

Visserijorganisaties uit Nederland, Denemarken, Zweden en Duitsland werkten samen om diverse visserijsoorten te laten (her)certificeren onder het duurzaamheidslabel van Marine Stewardship Council (MSC). De certificaten werden 31 oktober gepubliceerd. Dit betekent nog meer duurzame vis met het blauwe MSC-etiket.