Vangstquota 2019 grotendeels naar beneden

130207 EP stemt in met hervorming visserijbeleid

De Europese Visserijraad bereikte woensdagochtend 19 december in Brussel een akkoord over het vangstquotum voor aankomend jaar. De meeste quota vallen lager uit dan het afgelopen jaar.

"Het korten op de vangstquota wil niet per definitie zeggen dat het slecht gaat met de visbestanden, maar juist dat de visbestanden goed in de gaten worden gehouden", reageert Johan Nooitgedagt, voorzitter van de Nederlandse Vissersbond. “Aankomend jaar zijn de TAC en Quota niet de grootste zorg van de Nederlandse vissers. We maken ons vooral zorgen of we het vangstquotum überhaupt kunnen opvissen met een naderende Brexit, de bouw van windmolenparken op zee en de aanhoudende onzekerheid over de toekomst van het pulstuig.”

Maximum Sustainable Yield

De Europese Unie wil in 2020 alle visbestanden op MSY-niveau bevissen. MSY, Maximum Sustainable Yield, betekent dat een deel van de jaarlijkse aanwas (de rente) van een visbestand mag worden opgevist, terwijl de robuuste omvang van het paaibestand (het kapitaal) in stand blijft voor de toekomst. Tijdens het vaststellen van de toegestane maximale vangsthoeveelheid (TAC) en de quota is het bevissen op MSY-niveau een zwaarwegende factor.

Vangstquota 2019

Schol

Schol is een belangrijk bestand voor de Nederlandse visserij. De TAC voor schol in de Noordzee daalt met 12 procent. “Ondanks dat we het aankomende jaar in de schol-TAC geen enorme knelpunten verwachten, is de quotumverlaging met de positieve wetenschappelijke resultaten lastig uit te leggen”, vindt Nooitgedagt.

Het scholbestand in de Noordzee wordt al op MSY-niveau bevist. De visserijdruk (F) ligt zelfs lager dan wat er volgens de wetenschappers maximaal te oogsten valt (Fmsy). Daarnaast groeit volgens ICES het paaibestand nog steeds, terwijl dit het afgelopen jaar al op een recordniveau zat. De recruitment van jonge schol is lager dan vorig jaar, maar nog steeds boven het gemiddelde van de afgelopen jaren. “Ondanks de positieve bestandsomvang, moeten we realistisch blijven. Het bestand blijft niet groeien en daar houden de lidstaten nu al rekening mee”, geeft Nooitgedagt aan.

Tong

De inzet van minister Schouten voor het tongbestand was een zogeheten roll-over (gelijk aan voorgaand jaar), omdat dan het MSY-doel voor 2020 alsnog haalbaar was. In Brussel is echter een verlaging van 20 procent vastgelegd, terwijl het paaibestand van tong boven het MSY-niveau zit en de visserijsterfte net een fractie boven het Fmsy zit.

Zeebaars

Volgens onderzoekers zit het zeebaarsbestand nog ver onder het veiligheidsniveau en blijven strenge maatregelen nodig. Op basis van de MSY-benadering met een lage visserijsterfte is in 2019 het vangstadvies van zeebaars 1789 ton, waarbij het paaibestand mogelijkheid heeft om verder te groeien. Ondanks dat het nog steeds niet geweldig gaat met het zeebaarsbestand, is het quotum wel iets toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren. In 2018 was het vangstadvies 880 ton en in de jaren daarvoor gold er een ‘zero’-advies, oftewel de zeebaars mocht niet gevangen worden.

Boomkorkotters mogen 400 kilogram per twee maanden aanvoeren en kotters die vissen met flyshoot of twinrig mogen 210 kilogram per maand aanvoeren. “De Nederlandse delegatie heeft gezorgd voor grote opluchting voor onze kleinschalige staandwantvissers. Zij dreigden namelijk een stuk van hun visserij kwijt te raken, maar mogen in 2019 toch 1400 kilogram zeebaars aanvoeren”, legt Nooitgedagt uit.

Visquota 2019  
Lees ook
Nieuwe krabbenfuik moet walvissen beschermen

Nieuwe krabbenfuik moet walvissen beschermen

Californische krabvissers testen momenteel een nieuw lijnloos visgerei. De vissers ontwikkelden deze nieuwe krabbenfuik samen met marien biologen en technici om de bedreigde bultrugwalvissen voor de kust te beschermen. Dat meldt The New Food Economy. De Bultrugwalvissen migreren ieder jaar van de tropische wateren bij Mexico en Centraal Amerika naar...

Verenigd Koninkrijk ligt op ramkoers met EU

Verenigd Koninkrijk ligt op ramkoers met EU

Als het aan de nieuwe Britse premier Boris Johnson ligt, worstelt het Verenigd Koninkrijk zich zo snel mogelijk los van de Europese Unie, desnoods zonder overeenkomst. Dankzij hem ligt het land al enkele weken op ramkoers met de EU. De visserijsector weet nog niet wat haar te wachten staat.

Zeebodem

Zeebodem

Het lijkt er op dat de Rijksoverheid geld gaat verdienen aan de zeebodem. Niet voor wat er in zit, maar voor wat er op staat. Denk daarbij aan het verhuren van de zeebodem zoals dat feitelijk ook met de mosselpercelen op de Waddenzee het geval is. De waarde van de zeebodem is duidelijk in kaart gekomen nu de windmolens er in steeds groteren getale komen....