Vrijwillige opkoopregeling vergunningen garnalenvissers Waddenzee

garnalen_Vis 4-2018

Het Waddenfonds reserveert 10 miljoen euro voor het uit de markt nemen van vergunningen van garnalenvissers in het Waddengebied. In het Convenant Viswad hebben visserij-, natuurorganisaties en overheden hierover afspraken gemaakt. Onderdeel van het convenant is dat delen van de Waddenzee op vrijwillige basis voor garnalenvisserij gesloten worden.

Gesprekken over de toekomst van de garnalenvisserij zijn in 2014 begonnen. Een eerste concrete stap is in 2015 gezet met de afspraak om 6,5 procent van de visserijgebieden in de Waddenzee voor garnalenvisserij te sluiten.

Vanaf april 2020 kunnen maximaal 30 garnalenvissers bij inschrijving via de tenderregeling Garnalenvisserij Waddenzee hun vergunningen(en) vrijwillig inleveren. In ruil hiervoor ontvangen zij een compensatie. Op deze manier wordt het aantal GK-vergunningen verkleind, met het oogmerk enerzijds een aantal visgebieden in de Waddenzee te sluiten, anderzijds om de druk van de garnalenvisserij in de resterende zones gelijk te houden of te verminderen. Zo houdt de overblijvende, kleinere groep vissers meer perspectief.

Wat houdt de tenderregeling Garnalenvisserij Waddenzee in het kort in?

• Er is in totaal € 10 miljoen beschikbaar uit het Waddenfonds;
• Per GK-vergunning kan niet meer dan € 400.000,-- subsidie worden gevraagd;
• Per kilowatt kan niet meer dan € 1.810,-- worden gevraagd;
• De vergunninghouder die het laagste bedrag per kilowatt aanvraagt, komt als eerste voor subsidie in aanmerking;
• De regeling gaat alleen door als er minimaal 10 GK-vergunningen uit de markt worden genomen, of opgeteld minimaal 1900 kW aan motorvermogen;
• Subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd door houders van een rechtsgeldige GK-vergunning;
• Er worden maximaal 30 GK-vergunningen opgekocht.

Het bedrag van 10 miljoen euro wordt verdeeld op basis van een rangschikking van de aanvragen, waarbij de hoogte van de gevraagde subsidie per aanvraag doorslaggevend is. Wie dus het laagste bedrag per kilowatt aanvraagt, wordt als eerste gehonoreerd. De maximaal aan te vragen subsidie is € 1.810,-- per kilowatt. Dit bedrag is tot stand gekomen door het maximumbedrag van € 400.000,-- te delen door het maximale vermogen – 221 kW - van een garnalenkotter op de Waddenzee. De aanvrager die de hoogste subsidieaanvraag indient, komt als laatste in aanmerking voor uitkoop. De verdeling van het budget vindt plaats voor zover het budget het toelaat. Hierbij geldt zoals gezegd dat er minimaal 10 vergunningen en/of minimaal 1900 kW worden gehonoreerd.

Als de hoogte van het bedrag geen uitsluitsel geeft over de rangschikking, vindt er onder toezicht van een notaris een loting plaats. Dit gebeurt ook als er meer dan 30 GK-vergunningen binnenkomen en de nummer 30 op de lijst een even hoog bod heeft gedaan als de nummer 31. De praktische uitvoering van de regeling is door het Waddenfonds neergelegd bij Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Rekenvoorbeelden

1. Vergunning met 150 kW, visser biedt aan voor 150 x € 1.810 per kW = € 271.500,--
2. Vergunning met 150 kW, visser biedt aan voor 150 x € 1.610 per kW = € 241.500,--
3. Vergunning met 221 kW, visser biedt aan voor 221 x € 1.810 per kW = € 400.000,--
4. Vergunning met 221 kW, visser biedt aan voor 221 x € 2.500 per kW = € 552.500,--
5. Vergunning met 15 kW, visser biedt aan voor 15 x € 1.810 per kW = € 27.150,--

De aanbiedingen worden behandeld als er meer dan 10 vergunningen worden aangeboden of wanneer het in totaal meer dan 1.900 kW betreft.

Aanbieding 2 wordt als eerste gehonoreerd, omdat dit het laagste bedrag per kW is. De overige aanbiedingen 1, 3 en 5 gaan alle uit van het maximale bedrag per kW, namelijk € 1.810. In dat geval krijgen de aanbiedingen met het hoogste aantal kilowatts voorrang. Dit betekent dat aanbieding 3 (221 kW) het eerst in aanmerking komt, daarna aanbieding 1 (150 kW) en tot slot aanbieding 5 (15 kW).

Aanbieding 4 is ongeldig. Het aangevraagde bedrag ligt per kW immers hoger dan € 1.810--. Noot: vanwege afronding van het maximale bedrag voor het vermogen (€ 1810,--) komt de rekensom 221 KW x € 1810 uit op € 400.010,--. Maximaal kan € 400.000,-- worden gesubsidieerd.

Formulieren

Behalve een aanvraagformulier moet de aanvrager onder andere een verklaring overleggen dat hij bij de verlening van de subsidie definitief afstand doet van de GKvergunning en de bijbehorende schriftelijke toestemming. Ook moet hij een volmacht afgeven zodat de documenten uit VIRIS kunnen worden uitgeschreven. Voordat de aanvraag definitief wordt ingeleverd, kan SNN op verzoek een quickscan uitvoeren om te controleren of alle informatie juist is aangeleverd. Dit om ervoor te zorgen dat de aanvraag geen fouten bevat of onvolledig is. Aanvragen die na de sluitingsdatum worden aangeleverd, kunnen niet meer in behandeling worden genomen.

Weigeringsgronden

De aanvraag wordt geweigerd als er minder dan 10 aanvragen worden ingediend of indien sprake is van minder dan 1900 kW. Daarnaast worden er op basis van de overeengekomen rangschikking maximaal 30 aanvragen gesubsidieerd. In de regeling is opgenomen dat de subsidie mag worden geweigerd als er gegronde reden bestaat om aan te nemen dat de aanvrager afspraken heeft gemaakt met één of meer andere aanvragers over de hoogte van aan te vragen bedragen.

Ga voor meer informatie over deze regeling naar het Waddenfonds.

Lees ook
Kwaliteitsimpuls voor aanlanden schol

Kwaliteitsimpuls voor aanlanden schol

De Urkse scholvissers Rense en Johannes de Boer hebben met hun nieuwe LT-295 gekozen voor de twinrigvisserij. Deze vangstmethode vergt relatief minder brandstof en je kunt per uur een groter areaal bevissen. Bovendien is efficiënte visverwerking aan boord van de nieuwe kotter mogelijk. Dat komt de (aanvangs)kwaliteit van de schol ten goede.

Vlaamse vissers hoeven voorlopig niet uit te varen

Vlaamse vissers hoeven voorlopig niet uit te varen

Vlaamse vissers krijgen van de regering de mogelijkheid om tijdelijk niet uit te varen. De Vlaamse regering maakte dit besluit 15 mei bekend. Door deze tijdelijke stillegging visvangst kunnen vissers vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen. De sector zal hier gezamenlijk afspraken over maken.

Garnalenvissers krijgen gelijk en mogen meer vissen in Natura 2000-gebieden

Garnalenvissers krijgen gelijk en mogen meer vissen in Natura 2000-gebieden

In februari 2020 berichtte de NOS dat garnalenvissers te veel zouden vissen in Natura 2000-gebieden. Verschillende visserijorganisaties waren het hier niet mee eens en krijgen nu gelijk. Wageningen Marine Research herberekende het aantal visuren en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit past de vergunning aan.